Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM) 2014- 2020 este continuatorul POS Mediu 2007-2013 în România, având în vedere două din cele cinci nevoi de dezvoltare identificate la nivel național, și anume infrastructura și resursele. Obiectivul global al POIM 2014- 2020 este: „Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță si utilizare eficientă a resurselor naturale”.

In vederea îndeplinirii obligațiilor din Tratatul de Aderare, dar și pentru a asigura condiții mai bune de viață și sănătate a populației, POIM 2014 – 2020 continuă politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată abordată prin programele europene de preaderare (PHARE, ISPA, etc.), ale instituțiilor financiare internaționale (BERD, BEI, etc) și consolidată prin POS Mediu 2007-2013.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizități www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Descriere generală

POIM 2014 – 2020 are în vedere:

dezvoltarea unor noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor europene cu  privire la îmbunătățirea parametrilor de calitate ai apei și colectarea și epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2.000 locuitori echivalenți, cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare;

– continuarea implementării proiectelor fazate, începute în perioada de programare  2007-2013, a căror finalizare se va realiza dupa 2015

Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013, prin creșterea ariei de acoperire a proiectelor regionale și preluarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza HG nr. 855/2008) a localităților mai mici.

Obiectivele POIM  2014 -2020 vor fi implementate  prin opt Axe Prioritare.

Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management eficient al resurselor continuă conceptele POS Mediu 2007-2013, unul dintre obictivele specifice ale acesteia fiind 3.2 : ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

În cadrul acestui obiectiv specific al POIM implementăm proiectul “Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov”, cod SMIS 2014+ 107617, precum și proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Brașov/Regiunea centru în perioada 2014-2020″, cod SMIS 2014 +106938 .

Master Planul a fost actualizat ca parte a contractului de servicii Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în judetul Brașov”, implementat în cadrul POS Mediu.

Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov

“Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov”, cod SMIS 2014+  107617

Implementarea a început în 2017 şi este continuarea proiectului finanţat în cadrul POS Mediu 2007-2013, iar obiectivele neexecutate sau nefinalizate sunt realizate în cadrul acestui proiect, finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Scopul acestuia este creşterea gradului de colectare şi epurare a apelor uzate şi de asigurarea alimentării cu apă a populaţiei, contribuind totodată la implementarea directivelor europene cu privire la apa uzată şi apa potabilă.

Proiectul are 4 contracte de lucrări, după cum urmează:

CL8F – “Extinderea sistemului de colectare și transport ape uzate și aducțiune apă potabilă în Brașov, Stupini și Feldioara”

CL9F – „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare în Brașov și Săcele” Lot I + Lot II

CL10F – “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu”

CL11F – Lot I – “Stații de pompare apă uzată în Lunca Câlnicului, Prejmer” (SPAU03)

Valoarea totală a proiectului este de circa 116.931.105,35 lei,  inclusiv TVA, din care:

  • 73.309.986,43 lei, finanţarea nerabursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POIM, reprezentând echivalentul a 85 % din valoarea eligibilă aprobată
  • 11.212.115,57 lei co-finanţarea de la bugetul naţional, reprezentând echivalentul a 13% din valoarea eligibilă aprobată

Perioada de implementare este de 72 de luni. (01.01.2018-31.12.2023)

Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov
Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov
Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov
Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov

„Sprijin pentru pregătirea aplicației și documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea centru în perioada 2014-2020” cod SMIS 2014 +106938

În cadrul acestui proiect vor fi întocmite documentaţiile tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată în perioada 2014-2020. De asemenea, va fi asigurat suportul de specialitate pentru elaborarea Aplicaţiei de Finanţare cât şi  în perioada de aprobare acesteia.

Proiectul are ca scop identificarea priorităţilor şi pregătirea aplicaţiei de finanţare din fondurile europene pentru investiţii în infrastructură, care să contribuie la creşterea gradului de conformare la Directivele europene cu privire la apă potabilă şi apa uzată.

Valoarea totală a proiectului este 24.366.100,80 lei inclusiv TVA, din care:

  • 17.259.321,40 lei, finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POIM, reprezentând echivalentul a 85% din valoarea eligibilă aprobată;
  • 2.842.711,76 lei, co-finanţarea de la bugetul naţional, reprezentând echivalentul a 14% din valoarea eligibilă aprobată;”

Data ordinului de începere a contractului: 16.04.2018.

Stadiul de implementare la 31.12.2020:

 În lucru

  • Realizarea Aplicaţiei de finanţare (Formularul Standard) și a documentelor suport
  • Realizarea documentațiilor de atribuire conform cerințelor în vigoare , inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor de lucrări

Finalizate

  • În cadrul fazei de studiu de fezabilitate: studii: geotehnice, hidrogeologice, inundabilitate, topografice, de infiltraţii şi inspecţii CCTV, de tratabilitate, privind calitatea apei potabile, privind balanţa apei şi privind calitatea apei uzate.
  • Studiul de Fezabilitate care include părți scrise, părți desenate, Analiza Cost Beneficiu Analiza instituţională şi anexe (deviz general și deviz pe contracte și UAT-uri, strategia actualizată privind gestionarea nămolului, analiza de opţiuni, studiu descărcare ape uzate industriale, studiu privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influenţelor negative asupra sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată ca urmare a schimbărilor climatice, expertize lucrări edilitare, structuri, statut juridic al terenurilor), documentații tehnice pentru certificatul de urbanism. Acesta este în evaluare la AM POIM.
  • Studiul privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influenţelor negative asupra sistemului de apă – apă uzată ca urmare a schimbărilor climatice, expertize lucrări edilitare, structuri, statutul juridic al terenurilor, actualizarea strategiei de gestionare a nămolului, strategia de achiziţii, studiul privind descărcările de ape uzate industriale

Beneficiile Proiectului

Pregătirea aplicaţiei de finanţarea pentru accesarea de fonduri europene din care vor fi realizate investiţii în zonele prioritare rezultate din studiul de fezabilitate, precum şi implementarea cu succes a acestora.

Certificate, Avize, Autorizaţii

Persoana de contact:

Ing. Doru Șopterean, Manager Proiect

Tel. 0268 408643

E-mail: dorusopterean@apabrasov.ro; poim@apabrasov.ro